Regulamin sklepu od 02.10.2017

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Właścicielem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.tylkonatura.com jest firma www.TylkoNatura.com Elżbieta Plaskota dostępna pod adresem 95-200 Pabianice ul. Gdańska 7, wpisana przez Centrale Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem Regon 101299854, NIP 731-137-36-69, adres e-mail: sklep@tylkonatura.com, numer tel kontaktowego;  (+48) 511-049-902 (opłata za połączenie standardowe - według cennika właściwego operatora).

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego i jest regulaminem, o którym mowa w art.8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy www.TylkoNatura.com prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet na terenie całego kraju Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pomocą kliknięcia na ikonę „Regulamin” znajdującego się na samym dole strony głównej sklepu.

5. Informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu , w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy , w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.

6. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają :

6.1 Klient to pełnoletni Konsument dokonujący zakupu w sklepie internetowym TylkoNatura pod adresem www.tylkonatura.com 

6.2 Konsument to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

6.3 Sklep – sklep internetowy TylkoNatura prowadzony jest przez Sprzedawcę  i dostępny pod adresem:  www.tylkonatura.com   zakładka „Sklep”.

6.4 Sprzedawca –  firma  www.TylkoNatura.com  prowadzi  działalność gospodarczą pod adresem: 95-200 Pabianice ul. Gdańska 7, wpisaną przez Centrale Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem Regon 101299854, NIP 731-137-36-69

6.5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, które określa w szczególności rodzaj i ilość towaru.
6.6. Adres zwrotu - www.TylkoNatura.com95-200 Pabianice ul. Gdańska 7.
7. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią ofert w rozumieniu Kodeksu Cywilnego  i  należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
8. Przedmiotami transakcji pomiędzy Sprzedawcą a Klientem są produkty przedstawione na stronach Sklepu w chwili składania zamówienia.
9. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach Sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
10. Klient składając zamówienie za pośrednictwem mechanizmów dostępnych na stronach internetowych Sklepu, składa ofertę kupna wybranego towaru.
11. Aby złożyć zamówienie niezbędne jest zapoznanie się oraz akceptacja Regulaminu. Zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptację Klient potwierdza  poprzez zaznaczenie pola checkbox „Akceptuję ogólne warunki użytkowania i politykę prywatności” .
12.. Opisy towaru dostępnego w sklepie internetowym TylkoNatura
 pod adresem www.tylkonatura.com  zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu są chronione przepisami prawa w tym Ustawą o Prawie Autorskim.

§2 ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje w momencie rozpoczęcia korzystania z usług Sklepu internetowego, w tym w szczególności poprzez dodanie towarów do koszyka, rejestrację w Sklepie (utworzenie konta Użytkownika), czy też złożenie Zamówienia:
1.1. Dodanie towarów do koszyka polega na wybraniu (poprzez kliknięcie) interesującego nas towaru ze strony internetowej Sklepu oraz:
a. z poziomu listy produktów kliknięcie ikonki z wizerunkiem koszyka (wówczas określenie ilości zamawianego towaru odbywa się po przejściu do koszyka) 
b. z poziomu karty produktu określenie zamawianej ilości produktów oraz kliknięcie odpowiedniego buttonu  „
Dodaj do koszyka”.  W celu dodania przez Klienta kolejnych towarów do koszyka należy kliknąć na przycisk „ Powrót do zakupów ” na stronie internetowej oraz powtórzyć czynności opisane w pkt. a.
Klient może sprawdzić stan koszyka poprzez kliknięcie przycisku 
„ Sprawdź koszyk” widoczny w prawym górnym rogu strony.
1.2. W trakcie składania zamówienia- do momentu naciśnięcia przycisku „
Zamawiam”- Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
1.3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i wyraźny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, danych kontaktowych Klienta, danych do faktury.
1.4. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych zaznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku 
Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” 
1.5.
 Złożenie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą www.TylkoNatura.com umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.
2. Rejestracja czyli utworzenie konta Użytkownika polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza rejestracyjnego dostępnego po kliknięciu w link 
„Rejestracja” dostępny w górnej części strony głównej.
Należy wskazać adres e-mail służący do komunikacji Sprzedawcy z Klientem oraz hasło, które będzie służyło do logowania się (podanie ww. danych jest niezbędne dla świadczenia usług opisanych w niniejszym §). Ponadto należy wpisać wygenerowany kod i zaakceptować politykę prywatności oraz kliknąć „Zarejestruj się”. Prawidłowa procedura zostanie zakończona komunikatem wysłanym na adres Użytkownika:  
Zarejestrowałeś się w sklepie TylkoNatura (w sytuacji gdy rejestracja konta Użytkownika została przeprowadzona w związku ze składaniem Zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę, na której może kontynuować  składanie Zamówienia). Procedura rejestracji odbywa się automatycznie (od razu następuje utworzenie konta), Użytkownik ma dostęp do pełnej funkcjonalności systemu po dokonaniu powyższych czynności.
2.1. Procedura złożenia Zamówienia (w tym zawarcie umowy sprzedaży) jest opisana w § 3 niniejszego Regulaminu.
2.2. Po zalogowaniu się Klient może uzyskać następujące informacje:
a. Dane kontaktowe
b. Zamówienia - informacje o ilości, terminie i statusie dokonanych zamówień
c.  Wyślij wiadomość – formularz kontaktowy
d. Adres do wysyłki lub faktury - wskazanie danych osobowy (do wysyłki oraz rachunku)
e. Zmiana hasła - procedura zmiany hasła
f.  Zmiana adresu e-mail - procedura zmiany adresu e-mail
g. Statystyki profilu – w tym data potwierdzenia rejestracji, data założenia profilu, liczba logowań do profilu, ostatnie logowanie
h. Usuń konto – procedura usunięcia swojego konta

§3 ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia przyjmowane są:
1.1 poprzez zamówienie towarów za pomocą sytemu w Sklepie.
Zamówienie Klient dokonuje zgodnie z procedurą opisaną w § 2 ust.1 pkt a, po czym następuje wybór formy „Dostawy”, następnie „Płatności”. 
Po wybraniu wskazanych parametrów należy kliknąć przycisk „
ZAMAWIAM”. Następnie Klient wypełnia Formularz Zamówienia podając w nim podstawowe dane: Imię i Nazwisko, Miejscowość, kod Pocztowy, kraj, adres e-mail, telefon, opcjonalnie uwagi (inny adres dostawy, późniejszy termin dostawy itp.) po czym potwierdza za pomocą checboxa zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego oraz kliknięcie „ZAMÓW ” (podanie wskazanych danych jest konieczne dla zrealizowania zamówienia). Właściwie wygenerowane zamówienie zostanie potwierdzone komunikatem: „ Dziękujemy ........., Twoje zamówienie numer ............  zostało przyjęte”
 Zgodnie z postanowieniami Art. 66.1 § 1 Kodeksu Cywilnego oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego, jeżeli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.  Powyższe potwierdzenie oznacza jednocześnie potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji – w tym momencie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
1.2. Telefonicznie:
 a) pod nr telefonu:  +48 511049902 , podczas składania zamówienia należy podać dane zgodnie z informacjami otrzymanymi podczas rozmowy telefonicznej ze wskazaniem zamawianego produktu, ilości,  cech szczególnych  oraz wskazaniem adresu wysyłki i formy płatności. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia otrzymania zamówienia przez Sklep.
1.3. drogą e-mailową, na adres:  sklep@tylkonatura.com ze wskazaniem zamawianego produktu, ilości, cech szczególnych  oraz wskazaniem adresu wysyłki i formy płatności. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia otrzymania zamówienia przez Sklep. 
2. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez: udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail o której mowa w ust. 3 oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar faktury VAT lub paragonu. Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
4.Sklep wysyła do Klienta informację o każdym zamówieniu złożonym w Sklepie oraz zmianie statusu zamówienia
5. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dowodu wpłaty.
6. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie pod numerem telefonu:  +48 511049902  w terminie do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia. Klient nie może wycofać zamówienia, które już zostało wysłane. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są w dni robocze od godziny 9:00 do godziny 15:00.
7. W przypadku pomyłki Klienta co do wprowadzonych danych podczas dokonywania zamówienia (np. ilość, rodzaj, nazwa zamawianego towaru), Klient ma prawo do zmiany Zamówienia w ciągu 48 godzin od otrzymania potwierdzenia Zamówienia błędnego. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: sklep@tylkonatura.com z odpowiednią dyspozycją zmiany lub skontaktować się telefonicznie pod numerami telefonu  +48 511049902 82. Po dokonaniu korekty Zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania towaru z oferty, z tym zastrzeżeniem, że nie będzie to miało wpływu na realizację zamówień już złożonych lub wykonanych.
9. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Klient wybiera i określa w zamówieniu formę płatności oraz sposób dostawy towaru. Rodzaje płatności określone są na karcie zamówienia.
10. Wszystkie towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją jakości producenta oraz okresem przydatności do użycia. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową

§4 REALIZACJA ZAMÓWIENIA 
1. Zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Art. 12. Sklep powinien zrealizować zamówienie najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy.
2. W przypadku chwilowego braku towaru, Klient zostaje poinformowany niezwłocznie drogą telefoniczną lub na adres e-mail  o planowanym terminie realizacji zamówienia. Klientowi przysługuje wówczas prawo odstąpienia od umowy.
3. Do terminu realizacji zamówienia wlicza się czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską (do 2 dni roboczych od momentu otrzymania informacji o wysyłce).
4. Zamówiony towar jest wysyłany za pośrednictwem firm kurierskich.
5. Sprzedawca realizuje przesyłki na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Na wniosek Klienta może dokonać wyceny kosztów transportu wskazanego towaru za granicę. Przy zamówieniach za granicę należy doliczyć odpowiedni, zwyczajowo przyjęty czas dostawy.
6. Zamówiony towar zostaje wysyłany pod adres, który podany został w formularzu zamówienia.
7. Sposoby płatności  dla Sklepu
 www.tylkonatura.com
 a) Płatność za pobraniem przy odbiorze porzesyłki
 b) Płatność przelewem na rachunek bankowy.  Numer rachunku: 
16 1240 3044 1111 0010 7573 5941
c) Płatność elektroniczną i płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu payu.pl
d) Gotówką przy odbiorze osobistym zamówionego Produktu
8. Sposoby dostawy:
a) Kurierem
 b) Odbiór osobisty w siedzibie Firmy.
9. Koszty przesyłki:
a) koszty przesyłki doliczane są automatycznie wg ustalonej taryfy po wybraniu opcji zapłaty i przesyłki kurierskiej.
- Kurier DPD przedpłata: 15,99 zł
- Kurier DPD pobranie : 22,99 zł
b) jeżeli kwota zakupów dokonanych w Sklepie wyniesie minimum 179 zł brutto to wysyłka zakupionego towaru jest bezpłatna.
c) w przypadku odbioru osobistego zakupionego Towaru nie są doliczane dodatkowe opłaty związane z dostawą Towaru
10. Przesyłki są zawsze dokładnie pakowane i zabezpieczone przed zniszczeniem w czasie transportu.

§5 REKLAMACJE
1. Zaleca się każdorazowo przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera sprawdzenie stanu przesyłki zarówno opakowania (czy nie uległo uszkodzeniu podczas transportu) jak i zawartości. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia np. taśmy są zerwane lub uszkodzone karton jest uszkodzony, zgnieciony, zalecamy odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera albo listonosza sporządzić protokół szkody oraz bezzwłocznie kontaktować się ze Sprzedawcą. Sprzedawca nie uzależnia przyjęcia reklamacji o spełnienia ww kryteriów, jest to jedynie zalecenie.
2. Reklamacja następuje zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej  (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 z późn. zm.). Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową, jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem lat dwóch od wydania towaru kupującemu, przy czym termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Klient traci uprawnienia wyżej określone, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie, nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca podstępnie zataił wadę. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego zawiadomienia przed upływem ww. terminu. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres Sprzedawcy www.tylkonatura.com, Gdańska 7, 95-200 Pabianice z dopiskiem „Reklamacja”.
3. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe Reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać np.:
a) pisemnie na adres wymieniony w ust.2
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@tylkonatura.com
  
4. W opisie Reklamacji zaleca się podanie przez Usługobiorcę;
a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu Reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości
b) Żądania Usługobiorcy-żądanie naprawy towaru, nowego pełnowartościowego towaru, wymiany towaru na inny towar w tej samej cenie, obniżenie ceny produktu lub zwrotu pieniędzy.
5. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich otrzymania,
6. Należności za wartość reklamowanego towaru i zwróconego do sklepu następuje na podany przez Klienta numer konta (przelewem)  lub adres wskazany przez Klienta (przekazem pocztowym),  bądź w przypadku wysyłki zamiennej Sklep poniesie koszt drugiej wysyłki.

§ 6 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1.Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, w jakim wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient proszony jest o niezwłoczne powiadomienie Sprzedawcy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Helifarm Sp. z o.o. ul. Cynkowa 49 B, 95-200 Pabianice - Piątkowisko, lub mailowo na adres sklep@tylkonatura.com

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1.Konsument , który zawarł umowę na odległość ,może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
W Oświadczeniu tym należy wpisać nazwisko, pełny adres pocztowy oraz Państwa numer telefonu i adres e-mail. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
 a) pisemnie na adres www.tylkonatura.com, Gdańska 7, 95-200 Pabianice
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
 sklep@tylkonatura.com 
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy ,w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) - od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
b) w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach- od objęciach w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.
c) w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony-od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów.
d) dla pozostałych umów-od dnia zawarcia umowy, i wygasa po upływie 14 dni
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
5.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym odstąpił od umowy zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca sam zaproponował że odbierze Produkt. Konsument może zwrócić Produkt na adres www.tylkonatura.com, Gdańska 7, 95-200 Pabianice .
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu lub mający krótki termin przydatności do użycia
f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
g) której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, w których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży , a których dostarczenia może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.
h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowaniu zostało otwarte po dostarczeniu
i) o dostarczenie dzienników,periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
j) zawartej w drodze aukcji publicznej
k) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
9. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

§8 Ochrona prywatności i inne prawa
Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowy jest firma www.TylkoNatura.com prowadząca działalność gospodarczą w 95-200 Pabianice, ul. Gdańska 7; NIP:731-13-73-669 Regon: 101299854

Polityka prywatności:
A. Dane zbierane przez sklep internetowy
1. Rejestrując się w Sklepie Klient dobrowolnie podaje:
a. swoje dane kontaktowe takie, jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy.
b. swoje dane kontaktowe takie, jak: nazwa firmy/imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz dodatkowo NIP lub PESEL, jeżeli wybiorą zamówienie z wystawieniem faktury VAT na firmę lub faktury imiennej na osobę fizyczną (Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników o płatników oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2012 r. istnieje obowiązek umieszczenia numeru PESEL na fakturach VAT dla osób fizycznych, a także podatników, którzy nie są płatnikami podatku VAT. Numer NIP w tych przypadkach nie będzie już wykorzystywany).
c. W trakcie rejestracji Klient podaje również login i hasło do konta Klienta w Sklepie.
2. W celu dokonania transakcji zakupu Klient może (w zależności od wybranej formy płatności) podać m.in.: typ karty kredytowej, numer karty kredytowej oraz jej datę ważności, numer CVV.
3. Automatycznie zbierane dane:
 a. Podczas wizyty Klienta na stronie Sklepu automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego w tym tzw. logi lub pliki dziennika, ponadto dane mogą być zbierane przez:
- pliki „cookies” (tj. „ciasteczka” – gdy Klient odwiedza Sklep, wysyłane są do jego komputera lub innego urządzenia pliki cookies. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Klientowi informacji oraz podczas procesu zakupowego, w tym w celu zapamiętywania dokonanych przez Klienta zakupów. Stosowanie plików cookies umożliwia podnoszenie jakości usług Sklepu Internetowego dzięki przechowywaniu preferencji Klienta, poprawianiu wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych produktów oraz śledzeniu trendów, dotyczących na przykład sposobów wyszukiwania informacji).
Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klienta z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji sklepu internetowego może okazać się utrudnione lub niemożliwe, 
- system „Google Analytics” tj. system analityki internetowej dający wgląd w ruch na stronie Sklepu oraz w skuteczność działań marketingowych.
 b. Sklep zbiera również dane Klientów którzy kontaktują się z www.tylkonatura.com za pomocą strony internetowej Sklepu Internetowego.
B. Wykorzystywanie danych przez Sklep.
1. Dane podane przez Klienta podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Klientowi zalogowania się w Sklepie oraz w celu realizacji zamówienia. Rejestracja w Sklepie nie jest obowiązkowa. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności rejestracji i zakładania konta.
2. Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji płatności za złożone zamówienie.
3. W celu realizacji zamówienia dane Klienta udostępniane są innym podmiotom takim, jak: dystrybutorzy, firmy kurierskie, operatorom płatności, ubezpieczycielom.
4. Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera TylkoNatura.com.
 (poprawka w związku z nowymi przepisami RODO - od 25 maja 2018 r. www.TylkoNatura.com nie wysyła newsletterów).

5. Reklamacje mogą być składane z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną w sytuacji niedotrzymania z winy Sklepu określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy (Klienta), niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia. Reklamacja musi mieć formę pisemną. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana, z wyłączeniem postanowień ust. 4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać 
w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające. Usługodawca (Sklep) rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia.
6. Informacja na temat wypowiadania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną: Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę (np. konto Użytkownika) bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 5 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie narusza w żaden sposób praw nabytych Klientów korzystających z Sklepu internetowego.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
a. Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
b. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.